สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ศตม. 8.2 เลย ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย ดำเนินงานด้านการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่อำเภอเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 51 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านโนนงาม หมู่ 2 พบค่า HI = 5.88 CI = 2.21 และ บ้านเชิน หมู่ 3 พบ ค่า HI = 20.00 c = 7.77 ตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวสารอื่นๆ