สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

จังหวัดอุดรธานี นำร่อง “ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต” กระตุ้นกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ รวมพลังขับเคลื่อนโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม จังหวัดอุดรธานี “ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต” ได้รับเกียรติจาก นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิด โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการในพื้นที่นำร่องจังหวัดอุดรธานี มีผู้ประกอบร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 44 ร้าน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ ลดการบริโภคเกลือ และโซเดียม ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ชุดนิทรรศการลดปริมาณโซเดียมในอาหาร โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ชุดนิทรรศการ ปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวให้มีรสชาติดี ปริมาณโซเดียมไม่เกินมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลอุดรธานี สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


ข่าวสารอื่นๆ