สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม จัดประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศ ครั้งที่ 2/2567 และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ(โรค Covid 19) ณ ห้องประชุม ทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายในช่องทาง และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพโรคโควิด 19) ในช่องทางเข้าออกประเทศ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรนครพนม โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานสารารณสุขจังหวัดนครพนม ด่านอาหารและยานครพนม ด่านตรวจประมงนครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม กองสาธารณสุขและสิ่งเวดล้อมเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจพืชนครพนม รวมทังหมด 12 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนศักดิ์ เขียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


ข่าวสารอื่นๆ