สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ที่ตั้งอาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 591 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
         โทรศัพท์ : 042-219168  โทรสาร : 042-219169