สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

KM กลุ่มงานสำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มบริหารทั่วไป


กลุ่มรายงานและประสานราชการ


กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ


  •  

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร


กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


  •  

กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ


  •  

กลุ่มจัดการสวัสดิการและที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค


  •