Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนธันวาคม


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564