กองบริหารการคลัง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

กลุ่มงบประมาณ
นางสาวกรสิยาห์ บัวติ๊บ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนุชนารถ เรื่องมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ เชิญทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอรทัย กระจ่างศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายภควัฒน์ กลั่นปรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสมฤทัย วรรณธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุทิศา จันทร์สุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพรรณี สุขสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มพัสดุ
นายสัญชัย ยี่โถ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสิริลักษณ์ อ่อนน้อม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจิรพันธ์ ชินภัทรวรวิบูล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภาดา อ้นจำลอง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา จินดา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวนัทพร วงษ์ละคร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเนตรดาว สุดแสนซื่อ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายไชยรัตน์ สงสำเภา

นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
นางสาวพรทิพย์ ชมเดช

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ กลั่นปรีชา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจันอัมภรณ์ ทรงฤทธิ์ศร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววรนุช รงค์ทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางธัญญสัญช์ อูปทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.3

นางสาวกัญวรา ยาประจัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มบัญชี
นางสาวสุภารัช เนื่องขันขวา

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (0 2590 3066)

นางสาวสุพัชชา แก้วแจ่ม

หัวหน้างานเบิกเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี่ปฏิบัติการ (0 2590 3072)

นายพรเทวิน จันศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (0 2590 3072)

นางสาวสุภารัตน์ ธิน่าน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (0 2590 3072)

นางสาวศกลวรรณ รามมาก

นักวิชาการเงินและบัญชี (0 2590 3072)

นางสาวปิยะวรรณ รินอินทร์

หัวหน้างานบัญชีและรายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นางสาวพรชาณุต กันทะใจ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นายพิทักษ์ นันธิ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นางสาวพรรณราย จันทวี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (0 2590 3073)

นางสาวสายใจ สร้อยสมยา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(0 2590 3073)

นางสาวภาวิณี แม้นเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี (0 2590 3073)

นายมณฑล ประภากร

พนักงานจัดเก็บเอกสาร (0 2590 3073)

กลุ่มการเงิน
นางสาววราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์

หัวหน้ากลุ่มการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นายเล็ก คำมา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายชนาธิป นวลแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปฐมพงศ์ มีเนตรตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันท์นภัส โตศรีบรรเจิด

นักทรัพยากรบุคคล

นายยงยุทธ พุทธวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพุทธินันท์ ดวงจันทร์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวไพจิตร พิมพ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวรรณา วาศด้วงมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรรณนิภา ภู่ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวิภาภร อัศวภูมิ

เลขานุการผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันตาญารัก ลอยโต

พนักงานธุรการ ระดับ 3ส

นางสาวเบญจวรรณ บุญแห

เจ้าพนักงานธุรการ

นายถวิล อินทร์เปี่ยม

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2