สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สคร.6 ชลบุรี

ขั้นตอนที่ 1  
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 2  
  - แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 3  
  องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566
  - ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "สคร.ที่ 6 จังหวัดชลบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"(DDC Together Against Corruption)"
  - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  - ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  - ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี(OG)
  - ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
  - เอกสารลงนามประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 4  
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ขั้นตอนที่ 5  
  - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ 2566 ที่มีการทบทวน
  - การจัดการความรู้/การถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 6  
  - ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 7  
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 
- กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
- กิจกรรมปันสุขให้น้อง
- กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์บ้านสวน Market
- กิจกรรมชีวิสดใส สคร.6