สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
8 มกราคม 2567
-
2567
-
-
11080
-
2
-
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) ของ ศตม. 8.3 จ.สกลนคร

-