สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

วันงดสูบบุหรี่โลก : 31 พฤษภาคม 2566

???? วันงดสูบบุหรี่โลก : 31 พฤษภาคม 2566 ????

???? WHO กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Grow food, not tobacco” เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันที่ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน

???? มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงกำหนดคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

#วันงดสูบบุหรี่โลก

#WorldNoTobaccoDay

#สื่อทันโรค

#สคร8อุดรธานี

วารสารออนไลน์อื่นๆ