สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ (RRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ