สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร. 8 อุดรธานี ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ให้กับสามเณร ณ วัดสามพร้าว

วันที่ 23 มกราคม 2566 พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ.สคร.8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาองค์กร และผู้แทนบุคลากร ร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ให้กับสามเณรที่กำลังศึกษา (บวชเรียน) ณ วัดสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นหนึ่งในสังคหวัตถุสี่ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว และรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน


ข่าวสารอื่นๆ