สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี สนับสนุนการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในบรรยากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 24 มกราคม 2506 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรดที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สนันสนุนการให้บริการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในบรรยากาศและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในอาคาร ในหน่วยงานที่เสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารเคมีและฝุ่นละออง ณ โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 6 แผนก ได้แก่ แผนกพยาธิวิทยากายวิภาค ทันตกรรม หน่วยโรคไต หน่วยจ่ายกลาง กายอุปกรณ์ และห้องรักษาศพ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


ข่าวสารอื่นๆ