สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานของ อสม.ดีเด่น ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการฯ

 


ข่าวสารอื่นๆ