สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี จัดประชุมพัฒนาฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ.สคร.8 อุดรธานี มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ชนะแสบง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ จัดประชุมราชการพัฒนาฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ และกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ชี้เป้าพื้นที่ที่เป็นปัญหา กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ร่วมออกแบบข้อคำถามด้านความรู้โรคและภัยสุขภาพ ข้อคำถามด้านพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานรายโรค ศตม.ทั้ง 3 แห่งและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนครธานี ชั้น 3 สคร.8 อุดรธานี และผ่านระบบVideo Conference (Zoom meeting)


ข่าวสารอื่นๆ