สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในเรือนจำกลางอุดรธานี

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน เข้าร่วมเป็นวิทยกรบรรยาย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในเรือนจำกลางอุดรธานี ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 1 ตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (6 วัน 30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20 - 27 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) จำนวน 101 คน (ชาย 88 คน หญิง 13 คน) มีความรู้เรื่องสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ตลอดจนสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกวิธีแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ก่อนส่งตัวผู้ป่วยมายังสถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี


ข่าวสารอื่นๆ