สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ศตม. 8.3 จ.สกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร ดำเนินการสนับสนุนเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไวรัสซิกา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม ประจำปี 2566 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา


ข่าวสารอื่นๆ