สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 28 พฤคจิกายน 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ และนางเนื้อทิพย์ หมู่มาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญห่าโรคไวรัสตับอักเสบ มี และ ซี ปีงบประมาณ 2567 โดยกลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ มี และ ซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อ เพิ่มการเข้าถึงการคัดกรอง ระบบส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และลูกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โถยมีผู้แทนที่ร่วมดำเนินงานจาก กองโรคเอดส์ฯสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมประชุม9 ณ ห้องประชุมนครธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 คน


ข่าวสารอื่นๆ