สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของระบบบริการและศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนนโยบายยุติปัญหาเอดส์

ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2566 ดร. แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ ทนพญ. อุริวี อินดา หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ด้านควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการและศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ จัดโดยกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ กรมควบคุมโรค เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนางานด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการและให้เกิดการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการใช้ Digital health ในการสนับสนุนด้านการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ ให้บรรลุเป้าหมาย 95-95-95 โดยมีแพทย์หญิงถารินดา รอซะ รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม


ข่าวสารอื่นๆ