สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี จัดประชุมราชการชี้แจงการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR (2005) ในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ จัดประชุมราชการชี้แจงการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE/IHR (2005) ในเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ติดตามการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่ วางแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงแบบบูรณาการ และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี /บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารความเสี่ยง/ ผู้ป่ฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป่องกัน ควบคุมโรค ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีนางเนื้อทิพย์ หมู่มาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.8 อุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในการประชุมครั้งนี้


ข่าวสารอื่นๆ