สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาความรอบรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ผลงานวิชาการ เรื่อง "การศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกสินค้าที่ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด่านพรมแดนบึงกาฬ" โดยนายฤทธิพงษ์ ตรีนอก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ