สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สปคม. ร่วมกับเครือข่ายเขตเมือง เสวนาโต๊ะกลม “ความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการจัดการสุขภาพ ในหมู่บ้านจัดสรร(uVilleCare: ยูวิวแคร์)”

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการเสวนาโต๊ะกลม “ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ uVilleCare” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและผลการดำเนินงานโครงการ uVilleCareที่ผ่านมาของเครือข่าย ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

...ที่ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ uVilleCare
1. ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และตัวแทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3, 4 ดำเนินการโดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและประธานมูลนิธิสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2. ผู้อำนวยการ/ผู้แทน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1,2 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5-12 /ผู้แทน โดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
...ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเขตเมือง จาก กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งหมด 66 คน
ได้รับเกียรติจากวิทยากร
...ประเด็น การใช้ Technology Enable Care ในการดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร และ ประเมินความจำเป็นของการได้รับวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนในผู้ใหญ่ โดย เภสัชกรปริญญา ศิริคุปต์ บริษัท เฮลท์แคร์ คอนเนคชั่น รวมทั้ง รายละเอียด Application ยูวิวแคร์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทางด้านสุขภาพ
...ประเด็น โรงพยาบาลต้นแบบการจัดการสุขภาพทางไกลด้วย Technology และการจัดการให้บริการสุขภาพผู้ป่วย chronic care และ acute care ด้วย Technology โดย แพทย์หญิงสราลี จินดามังและเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี
...ประเด็น การจัดการพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs เขตเมือง และการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือบริหารเป้าหมาย(Objective Key Result) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
...ประเด็น การจัดการข้อมูลสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
...ประเด็น การประยุกต์ใช้ระบบ Telemedicine ในเขตเมือง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุขภาพเขตเมือง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร มีช่องทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยทั่วถึงทุกรายและเกิดระบบข้อมูล Electronic Personal Health Record : ePHR รวมทั้งการเข้าถึงวัคซีนในผู้ใหญ่อย่างครอบคลุม โดย เภสัชกรอรรถพล ตันติกำเนิดกุล บริษัท Clicknic จำกัด ร่วมกับวิทยากรภายใน ได้แก่ นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ ดร.อมรชัย ไตรคุณากรวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
,,,ที่ประชุมให้ความสนใจ เห็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการจัดการสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร(uVilleCare: ยูวิวแคร์)” และApplication ยูวิวแคร์ พร้อมร่วมมือการเตรียมหมู่บ้านจัดสรรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ