สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร. 12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 20 กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สคร. 12 สงขลา ประชุม EOC ครั้งที่ 20 กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20 เพื่อติดตามสถานการณ์กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ