สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ ห้องประชุมสุชาติ เจตนเสน อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 กองกฎหมาย ได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ ห้องประชุมสุชาติ เจตนเสน อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการกงสุล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ