สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 นครราชสีมา โดย ศตม.9.2 บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

???? สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) โดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 (ศตม.9.2) ????

???????? บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ???? ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

???? รายละเอียด http://103.40.150.229/DPC5/2565-ISOIEC17025-1.pdf

???? ใบคำร้องขอรับบบริการ http://103.40.150.229/DPC5/2565-ISOIEC17025-2.pdf

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 โทร. 044-212900 ต่อ 120 


ข่าวสารอื่นๆ