สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 เตือน “กินสุก – ร้อน - สะอาด” ป้องกันโรคอุจจาระร่วง

         สคร.9 นครราชสีมา เตือนประชาชน หนาวนี้ระวังป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง โดยสาเหตุมักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำและน้ำแข็งที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ ประกอบกับสภาพอากาศที่มีความชื้นและเย็น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคบางชนิด โดยเฉพาะไวรัส จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ พร้อมแนะนำให้ยึดหลัก “กินสุก-ร้อน-สะอาด”

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า โรคอุจจาระร่วง พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน การไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง หรือถ่ายปนมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง อาจมีอาการอาเจียนและขาดน้ำ หรือมีไข้ร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักหายได้เอง เมื่อมีอาการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ควรดื่มสารละลายเกลือแร่ (ORS) เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

         สถานการณ์โรคอุจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2566 มีผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง 625,833 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

         สถานการณ์โรคอุจาระร่วง ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 พบผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง จำนวน 80,167 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วย 25,911 ราย 2) จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ป่วย 14,357 ราย 3) จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วย 13,321 ราย 4) จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 26,578 ราย อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ เด็ก ร้อยละ 27.32 รองลงมาคือ เกษตรกร ร้อยละ 22.97 และนักเรียน ร้อยละ 22.32 ตามลำดับ

         กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4  ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 4,144.06 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9  ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1,815.96 และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1,667.68 ตามลำดับ

         นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน กล่าวต่อไปว่า ขอให้ยึดหลัก “กินสุก-ร้อน-สะอาด” ดังนี้ 1) สุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ 2) ร้อน อาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง 3) สะอาด ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงประกอบ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก รวมถึงเลือกบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย อย. หรือ GMP หรือดื่มน้ำต้มสุก สำหรับน้ำดื่มตู้กรองหมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพ ไส้กรองเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวสารอื่นๆ