สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

29-30 พฤศจิกายน 2566 สคร.9 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการจมน้ำของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


ข่าวสารอื่นๆ