กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 (มีผลใช้บังคับในวันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ