กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการกักกันโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี