กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กลุ่มกักกันโรค ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสายการบิน (airline staff) และเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น (ground service agents) จากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ