กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กิจกรรมอบรมหลักสูตร Online WHO Controlling The Spread Of COVID-19 At Ground Crossings หรือ การควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่จุดผ่านแดน