กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

International Concern News 2565

Week 1
Ebola
ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
Week 2
Rubella
ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565
Week 3
Dengue hemorrhagic fever
ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565
Week 4
Scarlet Fever
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565
Week 4
COVID-19 สายพันธ์ุ Omicron
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565
Week 5
Melioidosis
ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565