กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

Area of Yellow Fever Virus Local Transmission

 

เอกสารเพิ่มเติม  https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/เขตติดโรคไข้เหลือง TH_YF_list2017.pdf

 

แผนที่แสดงท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร 42 ประเทศ ที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง ทวีปอัฟริกา

และอเมริกาใต้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 

Areas with Risk of Yellow Fever Virus Transmission in Africa recommendation from Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of Vector-Borne Diseases (DVBD)

 

AFRICA

 

SOUTH AMERICA 

References : US CDC https://www.cdc.gov/yellowfever/maps/africa.html