กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือ

คู่มือการดำเนินงานพัฒนาแรงงานทางทะเล

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือการดำเนินงานพัฒนาแรงงานทางทะเล.pdf

 

คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณะ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธา.pdf

 

แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานด่านควบคุมโรค(ท่าเรือ).pdf

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/work manual ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่า.pdf

 

คู่มือการตรวจและออกเอกสารรับรองสุขาภิบาลเรือ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การตรวจและออกเอกสารรับรองสุขาภิบาลเรือ Hand (1).pdf

 

คู่มือสุขาภิบาลเรือ Guide to ship sanitation

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือสุขาภิบาลเรือ Guide to ship sanitation.pdf

 

คู่มือสุขาภิบาลเรือ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือสุขาภิบาลเรือ.pdf

 

ประกีรณกกาฬโรค

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/1.ประกีรณกกาฬโรค.pdf

พาหะนำโรคที่สำคัญและโครงการควบคุมพาหะนำ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/2.พาหะนำโรคที่สำคัญและโครงการควบคุมพาหะนำ.pdf

หนู การสำรวจประชากรและการควบคุม

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/3.หนู การสำรวจประชากรและการควบคุม.pdf