กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการกักกันโรคของช่องทางเข้า - ออกประเทศ ณ ด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก