กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ภาพกิจกรรม การปรชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ก หลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ

ภาพกิจกรรม การปรชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ก หลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ รุ่นที่ 1

             

                                  

        

       

       

       

       

      

       

ภาพกิจกรรม การปรชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู ก หลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้าออกประเทศ รุ่นที่ 2