กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองโรคชาวไทย ในต่างประเทศที่ประสบภัยทางการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคติดต่อ เพื่อเข้ารับการกักกันโรค ณ อาคารศูนย์กักกันโรค (Quarantine Center)