กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กดร. ประจำปีงบประมาณ 2566

yesขั้นตอนที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

 

yesขั้นตอนที่ 2

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

yesขั้นตอนที่ 3 

- องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้าน การทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together)

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัสทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)