กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กดร. ประจำปีงบประมาณ 2566

yesขั้นตอนที่ 1

yesขั้นตอนที่ 2

yesขั้นตอนที่ 3 

yesขั้นตอนที่ 4 

yesขั้นตอนที่ 5 

yesขั้นตอนที่ 6 

yesขั้นตอนที่ 7 

 กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” 

yesขั้นตอนที่ 8 


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง