กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
Director Division of International Disease Control Ports and Quarantine
Dr.Rome BUATHONG

Director Division of International Disease Control Ports and Quarantine

Medical Physician Expert Level

รองผู้อำนวยการ
นางวราภรณ์ เทียนทอง

รองผู้อำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโชติมณี สุคุณพันธ์

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเอกภพ บุญเครือ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี ธีระวณิชย์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภัทรวดี สุวรรณโชติ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณนทสรวง กัลยาศิริ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายเทวพร จานนอก

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกิตติพัทธ์ วรเชษฐ์

งานด้านการพัฒนาฐานข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ

งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญภา ยุกิจภูติ

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววิภาวรรณ แถวไธสง

งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐณิชา พะตะวงศ์

งานสารบรรณและธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มกักกันโรค
นางสาวณัฐฐาวฎี อริยวงษ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสันติสุข มะเริงสิทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเบญจมาศ อินทร์เพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววริยา อินตะมนต์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวกมลวรรณ วรรณขำ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ช่วยจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเนตรนภา สิงห์ไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตนา ขามเงิน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภาสิริ เพชรในหิน

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาวิชาการและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
แพทย์หญิงสิริรักษ์ ธนะสกุลประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
นายวชิรพันธ์ ชัยนนถี

หัวหน้ากลุ่มที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายชาติวุฒิ ธนบัตร

ที่ทำการแพทย์ฯแจ้งวัฒนะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายรัตนพงศ์ คำเผ่า

ที่ทำการแพทย์ฯบางเขน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวิษณุกรณ์ กวยลี

ที่ทำการแพทย์ฯสวนพลู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรวิภา สันธิ

ที่ทำการแพทย์ฯแจ้งวัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสถาพร นวลแจ่ม

ที่ทำการแพทย์ฯสวนพลู

นักจัดการงานทั่วไป

นายปัญญา นาโสม

ที่ทำการแพทย์ฯแจ้งวัฒนะ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายอิทธิพล แสนประเสิรฐ

ที่ทำการแพทย์ฯสวนพลู

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายวิชานนท์ พิลาบุตร์

ที่ทำการแพทย์ฯบางเขน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง
นายสุรัตน์ ผลทอง

หัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานดอนเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศิวากานต์ ชัยนนถี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพฤกษา โชตนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจิตรรัชยา ศรีธัญญาลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางมรกต เผือกใจแผ้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นางประเทือง บัวรอด

แม่บ้าน

นายณัฐพล เผือกใจแผ้ว

พนักงานขับรถ

นางสาวสุชาดา พะเนตรรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกัญญามาศ อินสระเทพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายศรัณญ์ เงินงาม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววรรณิภา อาจศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธิติมา วงศ์คำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรัตติกาญ สังวรรณะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวซูนีตา อาเย๊าะ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายคุณภาพ คงเจือ

หัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบัณฑิต ทองเปรี่ยม

รองหัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวลัดดา วงศ์แก้ว

รองหัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอรทัย ทิมพงษ์

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุมาลิน เสาร์สาร

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัญญภัทร แก้วพงษ์

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศุภณัฐ ปัญญาพ่อรณชัย

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา ชีวะ

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นายพสุธร ชาญโลหะ

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริกัลยาณี มีฤทธิ์

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนรินทิพย์ ชัยพรมเขียว

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภาวนา คุณความเชื่อ

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรยา สุวรรณศรี

งานสุขาภิบาลทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวณัฐชยา สิริวัฒนโสภา

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา วิเศษสังข์

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐพล ชัยลังกา

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายกฤตติณล์ ตาทอง

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ นุชประเสริฐ

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ สมมุติ

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ สุวิชา

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนันทพล ระวะรักษ์

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

หัวหน้านักเทคนิคการแพทย์

นางสาววรรณกมล ทองนวล

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพัณณิตา ฤทธิ์ดี

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววรวรรณ วงศ์สินคงมั่น

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

นางอมรา เทียนประภาส

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธิดารัตน์ กันหาป้อง

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอภิสิทธิ์ ยศปัญญา

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิดาภา อติรัตนวงษ์

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปราศรัย เอี่ยมสอาด

งานบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐกิตติ์ ใจกว้าง

งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปวีณา อ่อนหอม

งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางมุกดา โยชน์

งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการ

นายเดชา โนราช

งานบริหารทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ
นายพรชัย เกิดศิริ

หัวหน้ากลุ่มด่านฯท่าเรือและหัวหน้าด่านฯท่าเรือกรุงเทพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางดารารัตน์ ศิริมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายนัทธวิทย์ สุขรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายเขมรัตน์ พรมพิทักษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสุนันทา อินทรสมหวัง

นักจัดการงานทั่วไป

นางกันตินันท์ สีนาค

แม่บ้าน

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนทางบก
นางสาวมยุรฉัตร เบี้ยกลาง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิญญา โครศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชุลีพร ชัยนนถี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกัลยาพร เชื้อหมอ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวปัณฑิตา คำไทรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางมยุรี โสมเสมสุวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวณัตภัทร์ ริมประนาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายประพันธ์ แก้วอยู่

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

นางสาวผกามาศ มหาราชเสนา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจวรรณ สุขเสริม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกมลชนก รักซ้อน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ วงษ์ล้อม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภาณี ทัศคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินและบัญชี

นายอนวัช รัศมิมัต

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ

นายอัครัช อริยสิทธานันท์

นักวิชาการพัสดุ

นายศรายุทธ ยังจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางอธิกัญญ์ รักซ้อน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปาลิกา อึ่งปั้น

นักทรัพยากรบุคคล

นายอัคนีเทพ ชื่นชม

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชนัฎฎา เครือแสง

นักจัดการงานทั่วไป