กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
Director Division of International Disease Control Ports and Quarantine
Dr.Rome BUATHONG

Director Division of International Disease Control Ports and Quarantine

Medical Physician Expert Level

รองผู้อำนวยการ
นางสาวณัฐฐาวฎี อริยวงษ์เจริญ

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาว สุทธิพร ประภาโส

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเอกภพ บุญเครือ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวโชติมณี สุคุณพันธ์

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพยา หอยสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี ธีระวณิชย์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายเทวพร จานนอก

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกิตติพัทธ์ วรเชษฐ์

งานด้านการพัฒนาฐานข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ กาญจนสุวรรณ

งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญภา ยุกิจภูติ

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววิภาวรรณ แถวไธสง

งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยศวัฒน์ วุฒิพิศาลพงษ์

นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวกมลวรรณ วรรณขำ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ช่วยจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเนตรนภา สิงห์ไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตนา ขามเงิน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภาสิริ เพชรในหิน

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาวิชาการและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน
นางสาวสุทธิพร ประภาโส

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนทางบก
นางสาวมยุรฉัตร เบี้ยกลาง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงสิริรักษ์ ธนะสกุลประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายภณสุต หรรษาจารุพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวอภิญญา โครศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชุลีพร ชัยนนถี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณนทสรวง กัลยาศิริ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มกักกันโรค
นางสาวณัฐฐาวฎี อริยวงษ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางสาวจิตรลดา รุจิทิพย์

รองหัวหน้ากลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสันติสุข มะเริงสิทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุปราณี สุขทองหลาง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจินต์จุฑา ธูปประกายศร

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวปัณฑิตา คำไทรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัตภัทร์ ริมประนาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายประพันธ์ แก้วอยู่

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

นางสาวผกามาศ มหาราชเสนา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจวรรณ สุขเสริม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกมลชนก รักซ้อน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภาณี ทัศคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินและบัญชี

นายอนวัช รัศมิมัต

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ

นายอัครัช อริยสิทธานันท์

นักวิชาการพัสดุ

นายศรายุทธ ยังจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางอธิกัญญ์ รักซ้อน

นักทรัพยากรบุคคล

นายวีรยุทธ สืบเหม

นักทรัพยากรบุคคล

นายอัคนีเทพ ชื่นชม

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพล ฉายสุริยะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชุติพร วงษ์จันทร์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สวนพลู
นายวชิรพันธ์ ชัยนนถี

หัวหน้ากลุ่มด่านฯ สวนพลู

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายรัตนพงศ์ คำเผ่า

กลุ่มด่านฯ สวนพลู (บางเขน)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวิษณุกรณ์ กวยลี

กลุ่มด่านฯ สวนพลู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอารยา เกษเกษร

กลุ่มด่านฯ สวนพลู (บางเขน)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกชกร จินเต๋ง

กลุ่มด่านฯ สวนพลู

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวซอฟียะห์ เจ๊ะหะ

กลุ่มด่านฯ สวนพลู

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสถาพร นวลแจ่ม

กลุ่มด่านฯ สวนพลู

นักจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพล แสนประเสิรฐ

กลุ่มด่านฯ สวนพลู (บางเขน)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กลุ่มที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
นายชาติวุฒิ ธนบัตร

ที่ทำการแพทย์ฯแจ้งวัฒนะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกรวิภา สันธิ

ที่ทำการแพทย์ฯแจ้งวัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายสุทธิชัย ทองเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุข

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ
นายพรชัย เกิดศิริ

หัวหน้ากลุ่มด่านฯท่าเรือและหัวหน้าด่านฯท่าเรือกรุงเทพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางดารารัตน์ ศิริมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายนัทธวิทย์ สุขรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายเขมรัตน์ พรมพิทักษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสุนันทา อินทรสมหวัง

นักจัดการงานทั่วไป

นางกันตินันท์ สีนาค

แม่บ้าน

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายคุณภาพ คงเจือ

หัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบัณฑิต ทองเปรี่ยม

รองหัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวลัดดา วงศ์แก้ว

รองหัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุมาลิน เสาร์สาร

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัญญภัทร แก้วพงษ์

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศุภณัฐ ปัญญาพ่อรณชัย

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา ชีวะ

งานสุขาภิบาลอาหาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นายพสุธร ชาญโลหะ

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริกัลยาณี มีฤทธิ์

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนรินทิพย์ ชัยพรมเขียว

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภาวนา คุณความเชื่อ

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอรยา สุวรรณศรี

งานสุขาภิบาลทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวณัฐชยา สิริวัฒนโสภา

งานสุขาภิบาลทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา วิเศษสังข์

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐพล ชัยลังกา

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายกฤตติณล์ ตาทอง

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ นุชประเสริฐ

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ สมมุติ

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ สุวิชา

งานสุขาภิบาลอากาศยาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายนันทพล ระวะรักษ์

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

หัวหน้านักเทคนิคการแพทย์

นางสาววรรณกมล ทองนวล

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพัณณิตา ฤทธิ์ดี

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาววรวรรณ วงศ์สินคงมั่น

งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

นางอมรา เทียนประภาส

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธิดารัตน์ กันหาป้อง

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายอภิสิทธิ์ ยศปัญญา

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิดาภา อติรัตนวงษ์

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐณิชา พะตะวงศ์

งานคัดกรองโรคติดต่อฯ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปราศรัย เอี่ยมสอาด

งานบริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐกิตติ์ ใจกว้าง

งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปวีณา อ่อนหอม

งานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางมุกดา โยชน์

งานบริหารทั่วไป

พนักงานบริการ

นายเดชา โนราช

งานบริหารทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง
นางสาวอรทัย ทิมพงษ์

หัวหน้าด่านฯท่าอากาศยานดอนเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศิวากานต์ ชัยนนถี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุรัตน์ ผลทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวฐปนัท พันธ์แก่น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัลยลักษณ์ ทับทิมใส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพฤกษา โชตนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจิตรรัชยา ศรีธัญญาลักษณ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางมรกต เผือกใจแผ้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพล เผือกใจแผ้ว

พนักงานขับรถ

นางสาวกัลยาพร เชื้อหมอ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุชาดา พะเนตรรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกัญญามาศ อินสระเทพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรวดี สุวรรณโชติ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายศรัณญ์ เงินงาม

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววรรณิภา อาจศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธิติมา วงศ์คำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวซูนีตา อาเย๊าะ

นักวิชาการสาธารณสุข