กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นายแพทย์โรม บัวทอง

ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
นายปฏิคม วิวัฒนานนท์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวมยุรฉัตร เบี้ยกลาง

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางอนงนาฏ มโนภิรมย์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ วรรณขำ

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวโชติมณี สุคุณพันธ์

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเนตรนภา สิงห์ไชย

งานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาวิชาการและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวมยุรฉัตร เบี้ยกลาง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางจงกล พวงนาค

งานพัฒนากฎหมายช่องทางเข้าออกประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกัญญพร พร้อมเพรียงชัย

งานพัฒนาวิชาการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเทวพร จานนอก

งานข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก ช่วยจันทร์

งานโครงการต่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัญภา ยุกิจภูติ

ปฏิบัติงาน ศปค.คร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวดวงตะวัน แสงเงิน

ผู้ประสานโครงการต่างประเทศ

กลุ่มที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
นายวชิรพันธ์ ชัยนนถี

หัวหน้ากลุ่มที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายชาติวุฒิ ธนบัตร

หัวหน้าที่ทำการแพทย์ฯแจ้งวัฒนะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธนาธิป แดงเถิน

ปฏิบัติงานที่ทำการแพทย์ฯสวนพลู

พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวกมลวรรณ วรรณขำ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปวีณา อ่อนหอม

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสาวิตรี ธีรวณิชย์

งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นางมรกต เผือกใจแผ้ว

พนักงานธุรการ

กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยาน
กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือ
กลุ่มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนทางบก
นายกิตติพัทธ์ วรเชษฐ์

หัวหน้ากลุ่มด่านฯพรมแดนทางบก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ