กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กดร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กดร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

yesข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 

yesข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

yesข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ► ระดับพัฒนาคุณธรรม

yesข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

yesข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

yesข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567)


 ► ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

yesข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

yesข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ

yesข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ