กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กดร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กดร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567