กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กิจกรรมเผยแพร่/แลกเปลี่ยน องค์ความรู้

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/สรุปรายงาน การจัดประชุมฯ 24-26 มกราคม 2565 (1).pdf


ถอนบทเรียนหลักสูตรพื้นฐานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

สำหรับเครือข่ายภายในช่องทางเข้า-ออกประเทศ (Non-Health)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน.pdf