กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการกักกันโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี