กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การอบรมพัฒนาระบบมาตรฐานและมาตรการกักกันโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558