กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายแบบบูรณาการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่