กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand

Public Health Measures for Foreign Travelers Entering Thailand
มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ

>> Click Link for open full infographic Thai Version <<

>> Click Link for open full infographic English Version <<

>> Click Link for open full infographic Chinese Version <<

ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่องแจ้งมาตรการทางสาธษรณสุขในการเดินทางเข้าประเทศไทย

>> Click Link open ducument<<

Health Insurance Instruction and Requirements for Non-Thai Travelers Entering into the Kingdom of Thailand

>> Click Link for open full infographic <<