กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพัฒนาด่านพรมแดน และสาธารณสุขใกล้เคียง ในการป้องกัน ตรวจจับ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และภัยสุขภาพ