กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การสำรวจประชากรหนู เพื่อค้นหาสัตว์รังโรคและพาหะนำโรค ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง