กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณี เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2564