กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

พยากรณ์และประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อและภัยระหว่างประเทศ (Predictive and Risk Assessment for International Concern News)