สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (สคร.8 อุดรธานี) ปี 2566

การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

      ขั้นตอนที่ 1

      ขั้นตอนที่ 2

       ขั้นตอนที่ 3

      ขั้นตอนที่ 4

      ขั้นตอนที่ 5

      ขั้นตอนที่ 6

      ขั้นตอนที่ 7

แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ  พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570 และกิจกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”