กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 3-9 ม.ค. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 2 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 10-16 ม.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 3 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 4 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 24-30 ม.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 5 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 6 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 ก.พ. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.พ. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.พ. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-6 มี.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 มี.ค. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 มี.ค. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-3 เม.ย. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 มี.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค. 2564)